Политика за Лични данни

Политика за защита на личните данни на „НИРА КОМПЛЕКС”

Настоящата Политика за поверителностима за цел да ви осведоми за това как Нира Комплекс третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това какви са Вашите права  във връзка с това третиране. Ние приемаме отговорно своята задача да защитим всички Ваши лични данни до които имаме достъп във връзка с дейността ни. При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД)и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

I. Кои сме ние?

Интернет сайтът http://www.nira-bg.com/ е собственост на „НИРА” ЕООД с ЕИК 831806990 ипредставя дейността и услугите на „НИРА” ЕООД с ЕИК 831806990 и „НИРА КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК 131173670.

„НИРА КОМЕРС“ ЕООД и „НИРА“ ЕООД осъществяват дейността си от съвместен адрес на управление, находящ се в гр. София, п.к.1532, Район “Панчарево”, ул. „Околовръстен път” № 436 – „НИРА КОМПЛЕКС“ (комплекса), в който са разположени управлявания от „НИРА“ ЕООД ТИР паркинг и управляваните от „НИРА КОМЕРС“ ЕООД ресторант, склад и магазин за гуми, както и офисите на двете дружества.

„НИРА КОМЕРС“ ЕООД и „НИРА” ЕООД са съвместни администратори по отношение на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД, тъй като заедно определяме целите и средствата  за обработването на Вашите лични данни.

Данни за контакт:

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1532, Район “Панчарево”, ул. „Околовръстен път” № 436.

Телефон: (+359 2) 483 3808,

Mtel: (+359) 884 11 30 43,

VivaCom: (+359) 879 88 65 69,

Телефон / факс: (+359 2) 999 5030, 999 5040

E-mail: nira_eood@abv.bg

II. Какви лични данни обработваме?

Лични данни са всички данни, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко (име, адрес, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор; признаци за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице и др.).

Ние обработваме следните лични данни:

– три имена;

– имейл;

– телефон;

– адрес за доставка;

– данни за фактура;

С цел правилно функциониране и подобряване работата на сайта, ние използваме бисквитки. Информация за използваните бисквитки може да намерите в Политика за бисквитките.Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

III. За какви цели използваме Вашите лични данни?

Целите на обработването са както следва:

– За изпълнение на Вашата поръчка.

– За доставка на поръчката до посочения от Вас адрес.

– За да можем да се свързваме с Вас във всеки един момент по телефон или имейл за качественото и навременно изпълняване на заявената от вас услуга.

– За счетоводна отчетност.

IV.На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, бук. „б” от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – за изпълнение на договор, по който субектът да данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор и на основание чл. 6, ал. 1, бук. „в” – за спазване на законово задължение, произтичащо от законодателството на Република България (за водене на счетоводна отчетност).

V. На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни?

Ние не споделяме,  разкриваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Ваши лични данни на трети страни. Информация предоставяме единствено на нашите доверени партньори – куриери, с които работим въз основа на договорни правоотношения и конфиденциални споразумения. Те се нуждаят от Вашите данни, за да бъде възможно доставянето на поръчаните от Вас продукти до Вашия адрес. Всички доставчици са внимателно подбрани. Те също извършват обработка на Вашите данни с дължимата грижа и поверителност и при стриктно спазване на ОРЗД и българското законодателство.

VI. За колко време съхраняваме информацията?

Съхраняването на данните продължава докато разполагаме със законно основание за това. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от нас на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни е 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, в която сте получили поръчаните от Вас продукти. Ваши лични данни, предоставени при поръчка на нашия уебсайт, се съхраняват до края на месеца, следващ месеца, в който е извършена доставката, като след изтичане на срока за съхранение, се унищожават, съгласно вътрешните правила на администраторите.

VII. Какви са последствията от непредоставянето на лични данни?

В случай, че не предоставите личните си данни, ние няма да можем да извършим доставка на поръчаните от Вас продукти, тъй като няма да можем да индивидуализираме получателя и мястото на доставка. При непредоставяне на данни за фактура /ако такава е поискана от Вас/, няма да можем да Ви издадем исканата фактура, тъй като реквизитите на същата са законоустановени.

VIII. Мерки за сигурност.

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, гарантиращи правомерното обработване на Вашите лични данни и защитата им от неправомерен достъп или разпространение.

IX. Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни, какви са тези данни, откъде и защо ги притежаваме.

Право на преносимост:

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени пряко на друг администратор.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, или да бъдат допълнени, ако те са непълни.

Право на изтриване:

Това е Вашето право „да бъдете забравени” – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите бази данни, при определени обстоятелства: личните Ви данни повече не са необходими за целите за които са били събрани; ако смятате, че са обработени незаконно или няма законно основание за обработването.

Право на ограничаване на обработването:

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, правомерността на обработването или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение:

По всяко време и при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни:

Когато смятате, че сме нарушили правата Ви при обработката на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган на Република България, който е Комисията за защита на личните данни.

Правата си във връзка с обработването на лични данни можете да упражните, използвайки следните заявления или с искане в свободен текст, позволяващо еднозначното Ви индивидуализиране и характера на искането Ви: